ปรัชญา : ตรงเวลา รู้หน้าที่ ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

วิสัยทัศน์ : มุ่งผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เอกลักษณ์ : ภูมิทัศน์งดงาม เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการต่อเรือ

อัตลักษณ์ : เชี่ยวชาญวิชาชีพ บริการเด่น เน้นคุณธรรม

หน้าหลก เกี่ยวกับวิทยาลัย แ ผนก/สาขางาน ดาวด์โหลด ส่งข้อความ