วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ปรัชญา : ตรงเวลา รู้หน้าที่ ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม