ผู้บริหาร

นายพชร ศิลาน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครนักเรียนปีการศึกษา2561 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.53 MB

รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 661 KB
รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.13 KB
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-1 (py1-3)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-2(py1-3)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-3 (py1-3)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.5 KB
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176 KB
แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ-ตัวบ่งชี้ที่1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.5 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB
แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว
คู่มือประเมินส่วนราชการ
แนวปฏิบัติการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ว21/2560
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เอกสารประกอบการจัดทำวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ