ผู้บริหาร

นายพชร ศิลาน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์