ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการต่อยอดขยายผลงานวิจัย
นายพชร ศิลาน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการต่อยอดขยายผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมประจำปี 2561ฉบับจริง หลังจากแก้ให้มีความสมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตทั้งสองโครงการและลงนามในสัญญารับทุน ส่งเอกสารโครงการสร้างต้นแบบเรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อนและการสร้างต้นแบบเรือลอกตะกอน(ดูดเลน) จำนวนโครงละ ๑๒ ฉบับ พร้อมซีดี ๒ แผ่น 
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2561,07:09   อ่าน 16 ครั้ง