ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบโควตาประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 24) 10 ต.ค. 61
ขออนุญาตดำเนินการซ่อมกิจกรรม และตารางการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2561วันที่ 12-14ตุลาคม 2561 (อ่าน 33) 10 ต.ค. 61
หนังสือขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ (อ่าน 36) 10 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน) (อ่าน 25) 09 ต.ค. 61
เผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 25) 08 ต.ค. 61
ประกาศการปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่1/2561 (อ่าน 39) 28 ก.ย. 61
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 57) 27 ก.ย. 61
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (อ่าน 66) 19 ก.ย. 61
ประชาพิจาารณ์(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (อ่าน 51) 18 ก.ย. 61
การลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 70) 12 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ)จำนวน 8 อัตรา (อ่าน 98) 07 ก.ย. 61
กำหนดการกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน นักเรียน นักศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ (อ่าน 65) 06 ก.ย. 61
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วันที่15ก.ค.61 (อ่าน 129) 15 ก.ค. 61
ตัวอย่าง แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลID PLAN (อ่าน 176) 28 มิ.ย. 61
คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) (อ่าน 222) 17 มิ.ย. 61