ครูแผนกวิชาช่างต่อเรือ

นายชาญชัย ศิริกระจ่าง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างต่อเรือ