หัวหน้าแผนก

นางภาวิณี นิลวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายวิบูลย์ เบ๊ะกี
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายศศิณัฐ มารศรี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายมานพ กว้างทะเล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายชิตพล พองผลา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายมานนท์ ฉิมพาลี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายทนงศักดิ์ หมวดอินทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายชาญชัย ศิริกระจ่าง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างต่อเรือ

นายอิศเรศ เฮงสุโข
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุทิน บัวประดิษฐ์
หัวหน้าแผนกวิชาพาณิชยนาวี